Ochrana osobných údajov

Kto je správca vašich údajov

 Zuzana Svobodová (ďalej aj „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých táto spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje ako osobné údaje dotknutej osoby. Toto je informácia o spôsobe spracovania, právnom základe, účele a rozsahu informácií, ktoré o zákazníkoch a používateľoch našich stránok spracovávame.

Dôvody spracovania osobných údajov

Spracovanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti Prevádzkovateľa a funkčnosti webovej stránky. Bez spracovania osobných údajov by sme našim zákazníkom, potenciálnym zákazníkom, obchodným partnerom, ani ostatným dotknutým stranám nemohli poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite.

Aké údaje spracúvame?

Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť ponuku produktov a služieb, ktorá by sa vám mohla páčiť a riešiť vaše potreby. 

 1. Základné identifikačne údaje – fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa bydliska,  dodacia adresa, právnická osoba:  názov firmy,  fakturačná adresa  firmy,  IČO, DIČ, IČ DPH, dodacia adresa, meno a priezvisko kontaktnej osoby.
 2. Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa, IP adresa, cookies.
 3. Sociodemografické údaje – dátum narodenia.
 4. Informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti, informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny.  Na základe týchto údajov vám vieme odporúčať vhodné produkty a služby.
 5. Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, sociálnych sietí, chatu, SMS správ.

Z akých zdrojov údaje pochádzajú?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve na webe, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch. Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať. 

Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu?

Naša spoločnosť sa vám snaží poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb. Z tohto dôvodu vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu profilujeme. Na tento účel používame automatické informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Podľa toho vám posielame individualizované správy a ponuky produktov a služieb našej spoločnosti. Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže vás a vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby.

Kto sú naši obchodní partneri?

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že tak rozhodne Prevádzkovateľ, alebo mu povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky. Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov na marketingové účely, a to aj v Čechách a Maďarsku. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov. Zoznam partnerov:

 1. Packeta – Systém na doručovanie a odosielanie zásielok.

Práva dotknutej osoby

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov dotknutá osoba môže uplatniť nasledujúce práva:

 1. Dotknutá osoba má právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, má prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o právach – o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Dotknutá osoba má tiež právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
 2.  Dotknutá osoba má právo na opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 3. Na prenosnosť osobných údajov v prípade, že v prenose nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky. 
 4. Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie. 
 5. Právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov.

Jednotlivé práva môže dotknutá osoba uplatniť telefonicky na linke: 0949 565 457, e-mailom odoslaným na adresu: info@zuzuletkahome.com  alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla  na korešpondenčnú adresu: Čerešňová 321 930 41 Kvetoslavov. Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré dotknutá osoba uplatní Poskytovateľ poskytuje bezplatne. Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Poskytovateľ poskytne čo najskôr,  najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí je možné túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov bude dotknutá osoba informovaná.