Obchodné podmienky

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je Zuzana Svobodová, so sídlom Čerešňová 321, 93041 Kvetoslavov, IČO: 52362124 a na strane druhej Kupujúcim.
 2. Kupujúcim je subjekt, ktorý uzavrel s Predávajúcim kúpnu zmluvu a kúpil od Predávajúceho tovar v rámci jeho predajnej siete, alebo prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.zuzuletkahome.com a ktorý má právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za chyby tovaru. (ďalej len “Kupujúci”) 
 3. V prípade, ak je Kupujúcim fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní tejto zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, sa považuje za spotrebiteľa (ďalej aj ako „Spotrebiteľ“). Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“), ako aj súvisiacimi predpismi, a to najmä zákonom číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej aj ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho („Zákon“)
 4. Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou má prednosť text zmluvy. 
 5. Ďalšie informácie o Predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.zuzuletkahome.com v sekcii „O nás“. 
 6. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok. Kópiu VOP dostane Kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu. 

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

 1. Kupujúci uvádza pri nákupe tieto údaje : Meno a priezvisko / obchodnbé meno, trvalé bydlisko/sídlo. V prípade kupujúceho nespotrebitela aj IČO, DIČ, IČ DPH, emailovú adresu a telefónne číslo. Údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a daľšiu komunikáciu za účelom dodania tovaru.
 2. Údaje (získané online alebo osobne), okrem ďalších účelov, použijeme na spravovanie registrácie Vás ako užívateľa, na spravovanie Vašich nákupov produktov alebo služieb, riešenie Vašich požiadaviek, ako aj na zasielanie našichpersonalizovaných oznámení, pokiaľ si to želáte.
 3. V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis (podpis je potrebný len pri osobnej reklamácii). Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávané výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení. Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu, vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.  

III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť písomne alebo prostredníctvom elektronických diaľkových prostriedkov (emailom). Písomne je možné kúpnu zmluvu uzatvoriť v prípade osobnej prítomnosti Kupujúceho priamo na niektorej z predajní Predávajúceho. K uzatvoreniu kúpnej         zmluvy tak dôjde po dohode o všetkých podstatných náležitostiach kúpnej zmluvy, teda o predmete kúpy, o cene a spôsobe úhrady kúpnej ceny.
 2. Zmluva uzatvorená prostredníctvom elektronických diaľkových prostriedkov (emailom), teda zmluva na diaľku, sa uzatvára na základe elektronickej objednávky Kupujúceho (Kupujúci odoslaním objednávky zasiela návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy), ktorú potvrdí Predávajúci (akceptácia návrhu). 
 3. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informativným emailom na zadaný email. V informačnom emaile Kupujúci nájte v prílohe aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku Predávajúceho. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať prípadne opraviť.
 4. Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje , že Kupujúcemu odovzdá vec , ktorá je  predmetom kúpy a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme, a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi. Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi, až keď mu vec odovzdá dopravca. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení. Ak nie je dohodnuté, ako ma byť vec zabalená, Predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

IV. Ceny a platobné podmienky

 1. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou predmetu kúpy, (Predávajúci – Zuzana Svobodová nie je platiteľom DPH, ceny uvedené na webovej stránke www.zuzuletkahome sú uvedené bez DPH)a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.
 2. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky: 
 • platba vopred bankovým prevodom;
 • platba na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca, ktorý zákazníkovi vystaví doklad o prijatí hotovosti);
 • tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom Predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim. Fakturačné údaje Kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky. 

V. Dodadacie podmienky

Podmienky pre dodanie tovaru v zmluvne dohodnutých lehotách sú:

 1. overenie objednávky;
 2. voľné skladové zásoby objednaného tovaru v množstve podľa elektronickej objednávky;
 3. objednanie tovaru u dodávateľa, ktorý nie je na sklade a jeho dodanie podľa informácií na stránke www.zuzuletkahome.com;
 4. prípadne prevedenie dohodnutého spôsobu platby na účet predávajúceho.

Možné spôsoby dodania tovaru na území Slovenska a Českej Republiky:

 1. Dodanie tovaru na adresu s dobierkou. Tovar je zasielaný dopravcom na dobierku, sumu za tovar platí Kupujúci pri jeho preberaní. Dopravca doručuje zásielky v pracovných dňoch obvykle do 48 hodín od expedície tovaru. 
 2. Dodanie tovaru na adresu bez dobierky. Tovar je dodaný za rovnakých podmienok ako s dobierkou, Predávajúci odosiela Kupujúcemu tovar až po jeho úhrade na bankový účet uvedený v potrvední internetovej objednávky, ktorú mu zašle Predávajúci. Kupujúci je povinný prevziať tovar od tretej osoby (logistického partnera predávajúceho), ktorá dodá tovar prostredníctvom dopravcu. Predávajúci ako dlžník vyjadruje súhlas s týmto spôsobom splnenia záväzku dodať objednaný tovar. 
 3. Odovzdanie tovaru Kupujúcemu prostredníctvom osobného odberu na výdajnom mieste Šľachtiteľská 185, 930 41 Kvetoslavov. (NEPLATÍ PRE ČESKÚ REPUBLIKU). Osobný odber prebieha po dohode Kupujúceho a predávajúceho a až po uhradení objednaného tovaru. Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si tovar prostredníctvom osobného oderu najneskôr do 7 kalendárnych dní od oznámenia Predávajúceho o tom, že je jeho objednávka pripravená k vyzdvihnutiu. V prípade, ak si Kupujúci tovar v stanovenej lehote tovar u Predávajúceho nevyzdvihne, Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku Kupujúcemu zrušiť. V prípade zrušenia zaplatenej objednávky je Predávajúci povinný Kupujúcemu vrátiť platbu za objednávku späť na bankový účet, z ktorého od Kupujúceho obdržal platbu.
 4. Iný spôsob podľa dohody s Predávajúcim.

Obmedzenie hmotnosti

V prípade, ak hmotnosť jedného alebo viacerých kusov tovaru z objednávky presiahne 50 kg, je možný len osobný odber na výdajnom mieste Predávajúceho.

Miesto plnenia

Povinnosť Predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním Kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia. Týmto okamihom prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo všetkých škôd na tovare (náhodnej skazy a náhodného zhoršenia).

Náklady na dodanie tovaru, dopravné

K cene tovaru Predávajúci môže účtovať dopravné v prípade, ak cena nákupu nepresiahne stanovený rozsah. Výška a limit dopravného je stanovená v objednávke. Predávajúci pri osobnom odbere na odbernom mieste Predávajúceho dopravné neúčtuje. Spolu s tovarom je Kupujúcemu doručený daňový doklad (faktúra).

Druhy dopravy verejnými prepravcami

 1. Doprava tovaru prepravcom Packeta pre objednávky s hmotnosťou do 10kg na území Slovenskej a Českej republiky a to doručením na adresu Kupujúceho prostredníctvom služby Packeta Home alebo doručením na výdajné miesto Packety, ktoré si Kupujúci zvolí pri odoslaní objednávky. Lehota pre odoslanie objednávky na dobierku alebo vopred uhradenej objednávky je 72 hodín od prijatia objednávky (v prípade úrady objednávky vopred plynie táto lehota od momentu prijatia platby za predmetnú objednávku).
 2. Doprava nábytku prepravcom 123Kurier na adresu Kupujúceho na území Slovenskej a Českej republiky. Lehota pre odoslanie nábytku Predávajúcim je 5 pracovných dní od prijatia platby za predmetnú objednávku nábytku. Nábytok pred balením prechádza prepravou z miesta fotenia na miesto balenia a prechádza výstupnou kontrolou, z tohoto dôvodu je lehota pre odoslanie nábytku dlhšia, ako pri inom tovare dostupnom na webovej stránke Predávajúceho. 

Neprevzatie zásielky 

Predávajúci si v prípade neprevzatia zásielky Kupujúcim vyhradzuje právo na náhradu škody od Kupujúceho, ktorá Predávajúcemu vzniká na poštovnom, spätnom poštovnom a balnom a to v minimálnej výške 30eur v prípade nábytku a vo výške 10eur v prípade ostatného tovaru z ponuky Predávajúceho. V prípade zásielky na dobierku si Predávajúci vyhradzuje právo túto škodu vymáhať prostredníctvom písomnej výzvy na úhradu, v prípade vopred uhradenej zásielky si Predávajúci vyhradzuje právo na odrátanie sumy 10eur zo sumy za neprevzatý tovar, ktorú vracia Kupujúcemu po návrate zásielky Predávajúcemu. 

Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo neudeliť zľavu z poštovného a balného a vyžiadať platbu vopred na účet za tovar a poštovné v prípade, ak Kupujúci v minulosti neprevzal zásielku zaslanú na dobierku alebo vrátil tovar bez udania dôvodu, pričom Predávajúcemu vznikla škoda na poštovnom, spätnom poštovnom za zásielku a na balnom. 

VI. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim, ktorým je Spotrebiteľ 

V zmysle ustanovenia § 7 Zákona 102/2014 Z. z. má Kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu. Toto právo má Kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch odberného miesta predávajúceho. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu na www.zuzuletkahome.com. Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu: Čerešňová 321 930 41 Kvetoslavov. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu Predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje, spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona 102/2014 Z. z.). Náklady na vrátenie tovaru znáša Spotrebiteľ. Peniaze za vrátený tovar budú Kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. 

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv: 

 • o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, 
 • predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,  
 • predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, 
 • predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, 
 • predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, 
 • predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, 

Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, že Kupujúci je podnikateľ, môže byť Kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady. 

VII. Zodpovednosť za chyby tovaru a záruka

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad – faktúra. 

VIII. Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady. 

Ako postupovať

V prípade reklamácie môže Kupujúci zvoliť nasledovné možnosti:

Kupujúci Predávajúceho o reklamácii informuje telefonicky na čísle +421 949 565 457 alebo mailom na info@zuzuletkahome.com.  Po dohode s Predávajúcim Kupjúci zašle výrobok na adresu – Šľachtiteľská 185, 930 41 Kvetoslavov. Preprava je hradená stranou Kupujúceho. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ju Kupujúci prevzal pri dodávke. Kupujúci k tovaru priloží doklad o kúpe a reklamačný formulár. Kupujúci je povinný výrobok zabaliť tak, aby nemohlo počas prepravy dôjsť k rozbitiu, vyliatiu, polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Kupujúci tovar NEPOSIELA na dobierku, v inom prípade nebude tovar prevzatý. Ihneď po obdržaní tovaru Kupujúci obdrží reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude Kupujúcemu vrátená kúpna cena tovaru vrátane nákladov na prepravu reklamovaného výrobku Predávajúcemu. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré Kupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd spôsobených nesprávnym používaním produktov (správne použitie produktov Predávajúci uvádza priamo pri produkte na webovej stránke www.zuzuletkahome.com), rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie bude Kupujúci informovaný telefonicky, e-mailom, prípadne SMS.

IX. Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@zuzuletkahome.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci v postavení spotrebiteľa má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej aj ako „subjekt ARS“) a to v súlade so zákonom číslo 391/2015 Z. z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákon 391/2015 Z. z. Návrh môže Kupujúci v postavení spotrebiteľa podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. 

X. Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia týmito VOP, reklamačným poriadkom Predávajúceho a príslušnými zákonnými ustanoveniami. 
 2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP a reklamačný poriadok Predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 

Orgán dozoru: 

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1

Odbor výkonu dozoru

Tel. č. 041/7632 130, 041/7632 139

Fax č. 041/7632 139

e-mail: za@soi.sk